N4U ra mắt chương trình Tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) như sau:

  1. Ai giới thiệu học viên đến học các chương trình của N4U đều nhận 20% tiền hoa hồng. Ví dụ, giới thiệu học viên A hoàn thành đăng ký học lớp CCNA giá 4 triệu Vnd, thì người giới thiệu được hoa hồng là 4 triệu x 20% == 800.000 Vnd.
  2. Sau khi học viên đóng học phí, hoa hồng sẽ được gửi ngay cho người giới thiệu.
  3. Chương trình áp dụng cho tất cả mọi người.