CCNA là chứng chỉ quốc tế độc quyền của Cisco phát hành công nhận người học đủ trình độ và năng lực quản trị hệ thống mạng cơ bản. Mở ra các cơ hội lớn về nghề nghiệp.

Liên hệ tư vấn khóa học:


  CCNA 200-301 R&SWCCNP 300-410 R&SwCCNP 350-401 R&SwCCIE Writen

  Nội dung chương trình CCNA 200-301

  I Network Fundamentals
  1/ Model OSI
  2/ Cisco IOS Operating System
  3/ Transport Layer
  4/ Network Layer
  5/ IP address classes and Subnetting
  6/ Data link layer
  7/ Physical Layer
  8/ Introduction to Hub, Switch and Router functions
  9/ The life of packet: ARP, DNS
  10/ Cisco router and switch basic configuration
  11/ Routing fundamentals ( Static routing, AD and Load balancing)
  II Switching
  1 VLAN
  2 Inter VLAN routing
  3 STP
  4 EtherChannel
  5 DHCP
  6 HSRP
  III Wireless
  1 Wireless network type
  2 Infrastructure mode and wireless AP
  3 Wireless LAN controller and CAPWAP
  4 Wireless Radio channels
  5 wireless security
  IV Routing
  1 Switch security
  2 Cisco device security
  3 Access list
  4 NAT
  V IPv6 address and routing
  1 IPv6 address
  2 SLAAC
  3 Ipv6 static routing

   

  VI Security
  1 Switch security
  2 Cisco device security
  3 Access list
  4 NAT
  VII MICS
  1 WAN
  2 VPN
  3 Firewall and IPS
  4 Cloud computing
  5 QOS
  6 Network device management
  VIII Network Automation
  1 Python, Git, GitHub
  2 Data serialization format: XML, JSON, YMAL
  3 APIs – CRUD , REST and SOAP
  Bonus WRIRESHARK
  3G/4G VOICE + DATA
  Python Application