Chương Trình Đào Tạo

VIOCIS- ASTERISK VOIP
6 Tr /khóa
 • Tổng đài IP
 • Voice cloude
 • Callcenter
 • Hệ thống CRM/CMS
 • Xem Thêm
CCNA 200-301
4 Tr /Khóa
 • CCNA 200-301 Lý thuyết + LAB
 • FREE WRIRESHARK
 • FREE 3G/4G VOICE + DATA
 • FREE Python Application
 • Xem Thêm
CCNP 350-401 ENCOR
4 Tr /Khóa
 • CCNP 300-401 ENCOR Lý thuyết + LAB
 • FREE WRIRESHARK
 • FREE 3G/4G VOICE + DATA
 • FREE Python Application
 • Xem Thêm
CCNP 300-410 ENARSI
4 Tr /Khóa
 • CCNP 300-410 ENARSI Lý thuyết + LAB
 • FREE WRIRESHARK
 • FREE 3G/4G VOICE + DATA
 • FREE Python Application
 • Xem Thêm