Cách tạo thư mục chia sẻ VMware

Cách tạo thư mục chia sẻ VMware

Để nhanh chóng chia sẻ file giữa máy khách và máy chủ, bạn có thể tạo thư mục chia sẻ VMware và tự động mount nó. Sau đây là cách để làm điều đó.

Lưu ý: Các bước hiển thị bên dưới cũng có thể được áp dụng trong  Windows 8 và Windows 7.

Các bước để tạo thư mục chia sẻ VMware

VMware làm cho việc để thêm một thư mục chia sẻ khá dễ dàng. Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt VMware Tools trong hệ điều hành khách. Nếu không cài đặt VMware Tools, hệ điều hành khách không thể phát hiện thư mục dùng chung do sự cố driver.

Lưu ý: Bài viết đang thử nghiệm trong máy trạm VMware. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn đang sử dụng VMware Player, các bước thực hiện cũng rất giống nhau.

Read More »